pierišti

pierišti
pierìšti, piẽriša, -o (dial.) žr. pririšti: 1. Py dviračio pỹriši Kin. Py arklių kojų [apgaviką] pyrìšo i sudraskė (ps.) Pj. Tokios skylės buvo pyrišt Prk. Tas vaikūzas nurišo, eik tu mani pyrišk Kin. 2. Kin Gembę įdūrė ir pyrìšo karvę Dov. Reik šunį pierìšti – nusitraukė Šlu. 3. refl. žr. pririšti 10 (refl.): Ans buvo pysirìšęs py ūkio Prk. Py darbo nė[ra] pysirìšusi Pj. \ rišti; antrišti; aprišti; atrišti; įrišti; paįrišti; išrišti; nurišti; parišti; paparišti; perrišti; pierišti; prarišti; pririšti; papririšti; razrišti; surišti; pasurišti; papasurišti; užrišti; paužrišti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • antrišti — antrìšti, añtriša, o (ž.) tr. 1. aprišti: Ančrìšo vaikiukuon skarikę, tas plėša žemė[n], nenora Pvn. | refl. tr., intr.: Su skepeta antsirìšk J. Antsiriša kuskelę ir staipos Yl. 2. pririšti: Mun antrìšo tokį raudoną kaspiną, kad jau tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprišti — aprìšti, àpriša, o (àprišė) 1. tr., intr. H, R376, K, Š apsukti raiščiu sujungiant, sutvirtinant, suveržiant: Aprìšk apie mietus su kliūgu J. Kai gausi ten gaspadoriškus, šituos drabužėlius susuk kezuliukan ir aprišk virvute J.Balt. Šieno… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrišti — atrìšti, àtriša, o (àtrišė) tr. 1. SD217, H150, R33, K, Š išlaisvinti ką suvaržytą, surištą: Atàrišė vištai sparnus Ds. Atriš manę, leid manę iž maišo (ps.) Lz. Kada jį tardė vyriausioji taryba, jis buvo atrištas brš. | refl. K, Š: Atsrìšo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dula — 2 ×dulà (vok. dial. dulle, dolle) sf. (4) 1. vienas iš dviejų kaištelių, tarp kurių įdedamas irklas: Dulà net sutraškėjo Prk. Į dulų̃ tarpą įdeda irklą Plng. 2. kaištis burių virvei (šiutui) pririšti: Už dulõs reik šiutą pierišti Prk. Dulà… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrišti — išrìšti, ìšriša, o (ìšrišė) tr. 1. SD327, H158, K, Š, DŽ1 išlaisvinti surištą: Prasidžiugęs Abromas vos išrišo sūnų, išgirdo krūmalė[je] bliaunantį aviną M.Valanč. Išriškit jį, o tegu nueina BtJn11,44. Išrišo jį ir liepė susieiti kunigams ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurišti — nurìšti, nùriša, o (nùrišė) tr. 1. R3, N, DŽ1 atmezgus nuimti: Virvę nurìšti KI2. Virvę nurìšk nuo karties galo J. Kad aš tą povelį pagautau, nuo kojelių šilkelį nurištau (d.) Mrk. Nurišo nuo valties virvę rš. 2. nugobti: Kam nùrišei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paparišti — paparìšti, papàriša, o (papàrišė) (dial.) tr. 1. LKKIX203 daugelį surišti, kad negalėtų judėti: Atejo policija, anuos papàrišė, išvedė ir pašaudė Dv. 2. sumegzti, sujungti galus: Kad patraukysiu [raištį], tai paparišiu, kad pabarstysiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papasurišti — papasurìšti, papasùriša, o (papasùrišė) (dial.) tr. daugelį suraištyti: Vilkas papagaudė, papagaudė arklius ir ažu uodegų papasùrišė ir parvedė diedu[i] tvartan Dv. rišti; antrišti; aprišti; atrišti; įrišti; paįrišti; išrišti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papririšti — paprirìšti, paprìriša, o (paprìrišė) (dial.) tr. 1. daug pririšti, priraišioti: In atšlaimą arklius suvadžioj[o] ir paprìrišė Dv. Atvedėm arklius ir paprìrišėm pas sieną Dv. 2. pririšti ganytis: Karvę paprìrišam ir galim baliuit lig vakarui …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parišti — parìšti, pàriša, o (pàrišė) tr. 1. SD265, N, Sut, M, DŽ1 sumezgus, primezgus pakabinti apačioje ar šone: Po kuomi parìšti KII275. Tėvas parišo karvei skambalą rš. Pagalį po kaklu paršėkui pàriša, kad nebėgtų Mrc. Išleisdami aveles pievosna,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”